Home > Dla pracowników > Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dla pracowników

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z prawem, obowiązek utworzenia ZFŚS mają pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

O wysokości dofinansowania decyduje wysokość dochodu brutto na jednego członka w rodzinie oraz ogólna sytuacja materialna pracownika. Tak więc nie wszyscy dostaną tyle samo dofinansowania do: wczasów, kolonii czy obozów. Najwięcej wpłynie na konto tym, którzy najmniej zarabiają oraz tym, których sytuacja materialna jest najtrudniejsza. Dlatego podstawą wyliczenia grupy zaszeregowania jest właśnie przedłożenie wraz z wnioskiem PIT 36 lub PIT 37.

Ustawodawca podobnie jak w roku ubiegłym utrzymał limit zwolnienia dla świadczeń socjalnych w skali roku do kwoty 1.000 zł.

To efekt nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w obszarze zwolnień przedmiotowych, w tym świadczeń finansowanych ze środków zakładowego funduszu socjalnego. Nowe zwolnienia do ustawy o PIT wprowadzono ustawą z dnia 27 października 2017r.

Wczasy (urlop wypoczynkowy) dla kogo i na jakich zasadach jest przyznawany.

Jeśli środki na to pozwalają, to pracodawca może dofinansować pracownikowi określoną kwotę do wypoczynku (tzw. wczasów) na zasadach ogólnych regulaminu ZFŚS. Właśnie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dofinansowany jest wypoczynek organizowany zarówno przez podmioty zewnętrzne (biura podróży), jak i wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie (np. wczasy agroturystyczne).

Firma nie wypłaca tzw. "wczasów pod gruszą”.

Pracodawca nie dofinansowuje do tzw. "wczasów pod gruszą”. Co to oznacza? Pracownik, aby starać się o dofinansowanie do wypoczynku musi dostarczyć do firmy wraz z wnioskiem, rachunek lub fakturę potwierdzającą pobyt na wypoczynku trwającym minimum 5 dni. W uwagach należy też wpisać datę pobytu oraz osoby, które wraz z pracownikiem uczestniczyły w wypoczynku.

Przypominamy, że regulamin ZFŚS nie przewiduje dofinansowania do wycieczek szkolnych.

Można natomiast skorzystać z innych form dofinansowania dla naszych dzieci, o czym piszemy poniżej.

Od 01.03.2019r. do naszego regulaminu wprowadziliśmy małe zmiany dotyczące wypoczynku dla dzieci.

Dotychczas zgodnie z obowiązującym regulaminem: dziecku przysługiwało raz w roku dofinansowanie do dwóch form wypoczynku:

 • wypoczynku wraz z rodzicami,
 • oraz do wyboru: zielona szkoła, kolonia letnia, zimowisko, obóz młodzieżowy letni, obóz młodzieżowy zimowy.


Po wprowadzonej zmianie pracownik może sam zdecydować, czy zabrać dziecko na wczasy i posłać np. na kolonię czy wysłać dziecko na 2 obozy.

Pit 36 lub 37 za rok 2018 obowiązuje do 30 kwietnia 2020r.

PIT 11 nie jest podstawą do korzystania ze świadczeń socjalnych.

Pracownicy bardzo często mylą PIT 11 (to ten otrzymany od pracodawcy) z PIT-em 36 lub 37 (to ten złożony w Urzędzie Skarbowym). Przypominamy, że ten prawidłowy, który należy przedłożyć to PIT 36 lub 37, a więc tak zwane - zeznanie roczne.

Przypominamy, że z dofinansowania do kultury i sportu skorzystać może wyłącznie pracownik i jego dzieci.

Zgodnie z regulaminem z dofinansowania do kultury i sportu skorzystać może tylko i wyłącznie pracownik i jego dzieci. Małżonkowi przysługuje prawo dofinansowania do wypoczynku, natomiast do kultury i sportu nie ma dofinansowania.

Co zrobić, aby skorzystać z dofinansowania

Aby móc skorzystać z dofinansowania w ramach ZFŚS przypominamy, że pracownik musi wykazać faktyczną wysokość wszystkich dochodów uzyskiwanych przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe (tj. żona, mąż i dzieci).
Grupa zaszeregowania jest obliczana na podstawie rocznego zeznania PIT małżonków złożonego w Urzędzie Skarbowym, a w przypadku osób prowadzących gospodarstwa rolne grupa zaszeregowania będzie przyznawana na podstawie zaświadczenia z Urzędu Miasta i Gminy i będzie obowiązywała przez cały rok.
W momencie składania po raz pierwszy wniosku wystarczy przedłożyć do wglądu PIT za rok 2018. Na podstawie zeznania rocznego PIT pracownik zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej grupy zaszeregowania, która będzie obowiązywała od 01 maja danego roku do 30 kwietnia roku następnego.


Ze środków Funduszu Świadczeń Socjalnych na mocy przepisów ustawy mogą korzystać:

 • pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę,
 • pracownicy młodociani, z którymi zakład pracy zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • dzieci pracowników Spółki będący na ich utrzymaniu tj.: dzieci do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu ukończenia nauki – nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia; dzieci muszą być zarejestrowane w systemie u pracodawcy,
 • współmałżonkowie (w zakresie dofinansowania do wypoczynku - załącznik 1, tabela 1.1, małżonkowie muszą być zarejestrowani w systemie u pracodawcy),
 • emeryci i renciści - byli pracownicy Pracodawcy,
 • byli pracownicy Pracodawcy, w okresie max. 3 lata po ustaniu stosunku pracy, którzy podczas pracy w firmie ponieśli poważny uszczerbek na zdrowiu.


Aby skorzystać z dofinansowania do wypoczynku należy:

 • złożyć odpowiedni wniosek (załącznik nr 3),
 • wraz z pierwszym wnioskiem należy przedłożyć do wglądu zeznanie roczne PIT za rok 2018,
 • do wniosku dołączyć fakturę bądź rachunek wystawiony na pracownika,
 • na dokumencie potwierdzającym uczestnictwo (faktura, rachunek) w wypoczynku muszą być wpisane wszystkie osoby ubiegające się o dofinansowanie (dzieci i współmałżonek),
 • wypoczynek musi trwać minimum 5 dni,
 • dokumenty potwierdzające prawo do refundacji świadczeń nie mogą być złożone później niż 3 miesiące od daty ich wystawienia,
 • z dofinansowania do wypoczynku korzystać mogą pracownicy i ich dzieci oraz małżonkowie,
 • warunkiem przyznania dofinansowania jest zgłoszenie dzieci i małżonka w dziale kadr jako członków rodziny.


Aby skorzystać z dofinansowania do zielonej szkoły, kolonii lub obozu należy:

 • złożyć odpowiedni wniosek (załącznik nr 3),
 • wraz z pierwszym wnioskiem należy przedłożyć do wglądu zeznanie roczne PIT za rok 2018,
 • do wniosku dołączyć fakturę bądź rachunek wystawiony na pracownika,
 • na dokumencie potwierdzającym uczestnictwo (faktura, rachunek) muszą być wpisane wszystkie osoby ubiegające się o dofinansowanie (wymienić imię i nazwisko dziecka wraz z datą pobytu),
 • dokumenty potwierdzające prawo do refundacji świadczeń nie mogą być złożone później niż 3 miesiące od daty ich wystawienia,
 • z dofinansowania mogą korzystać dzieci pracowników,
 • warunkiem przyznania dofinansowania jest zgłoszenie dzieci w dziale kadr jako członków rodziny.


Dzieci osób uprawnionych, uczęszczające do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mogą otrzymać 2x w roku dofinansowania do wypoczynku (do wyboru: wczasy, obozy letnie i zimowe, zielona szkoła).

Wycieczek szkolnych nie dofinansowujemy.


Aby skorzystać z dofinansowania do kultury i sportu należy:

 • złożyć odpowiedni wniosek (załącznik nr 4),
 • wraz z pierwszym wnioskiem należy przedłożyć do wglądu zeznanie roczne PIT za rok 2018,
 • do wniosku dołączyć oryginały biletów wstępu, paragony lub faktury wystawione na pracownika,
 • paragony przyjmowane są tylko w przypadku pojedynczych, sporadycznych zajęć,
 • na wszystkie inne zajęcia na które pracownik uczęszcza regularnie wykupując np. karnet: na zajęcia sportowe, basen, siłownię będą rozliczane tylko na podstawie faktur imiennych,
 • jeżeli zajęcia dotyczą dzieci to muszą być one wymienione na fakturze z imienia i nazwiska, należy również podać miesiąc jakiego dotyczą zajęcia,
 • dokumenty potwierdzające prawo do refundacji świadczeń nie mogą być złożone później niż 3 miesiące od daty ich wystawienia,
 • z dofinansowania do kultury i sportu korzystać mogą wyłącznie pracownicy i ich dzieci (współmałżonek nie ma dofinansowania),
 • warunkiem przyznania dofinansowania jest zgłoszenie dzieci w dziale kadr jako członków rodziny.


Aby skorzystać z dofinansowania do świadczeń rzeczowych, do których zaliczamy wszelkiego rodzaju świadczenia organizowane przez firmę (np.: wyjazd na narty, wycieczki, paczki mikołajkowe) należy:

 • złożyć odpowiedni wniosek (załącznik nr 4),
 • złożyć zgodę do załącznika nr 4 dotyczącą potrącenia (dotyczy wycieczek lub wyjazdów na narty osób towarzyszących),
 • wraz z pierwszym wnioskiem należy przedłożyć do wglądu zeznanie roczne PIT za rok 2018,
 • z dofinansowania oprócz pracownika i jego dzieci może również korzystać małżonek,
 • każdemu uprawnionemu wymienionemu w §4 ust. 1 pkt. c
 • Regulaminu ZFŚS przysługuje dofinansowanie dla współmałżonka do świadczeń rzeczowych (dotyczy wyjazdów organizowanych przez firmę: np. wyjazdy na narty, wycieczki) w wysokości 50% kosztu jednostkowego,
 • osoba towarzysząca nie będąca współmałżonkiem może uczestniczyć w wyjeździe i ponosi 100% kosztów udziału,
 • warunkiem przyznania dofinansowania jest zgłoszenie dzieci oraz małżonka w dziale kadr jako członków rodziny.


Wnioski o dofinansowanie złożone przez pracownika będą rozpatrzone i rozliczone w ciągu 3 miesięcy od daty wpływu do firmy, a wypłaty należnych kwot udzielonych osobie uprawnionej do dofinansowań będą wypłacane nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty zatwierdzenia wniosku przez Komisję oraz bezwzględnego złożenia stosownego oświadczenia przez pracownika dotyczącego potrąceń należnego podatku.
Dofinansowanie może być udzielane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na dany rok.
Świadczenia socjalne finansowe z funduszu świadczeń socjalnych mają charakter uznaniowy i osoba uprawniona nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń.

Dofinansowujemy:

 • zieloną szkołę, kolonie letnie, zimowiska lub obozy młodzieżowe dla dzieci pracownika,
 • wczasy pracownicze i wczasy profilaktyczno-lecznicze (raz w roku min 5 dni),
 • imprezy, wyjazdy, wycieczki organizowane przez firmę,
 • imprezy sportowo-rekreacyjne o charakterze masowym organizowanym przez firmę,
 • udział w imprezach kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych (zakupienie biletu wstępu, np. kino, teatr, muzeum itp.),
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne tj.:
  naukę różnych dyscyplin sportowo-rekreacyjnych
 • udział w zajęciach sportowych: wstęp na basen, fitness, siłownię, karate, tenis, narty, łyżwy, itp.


Uwaga! Komisja ZFŚS nie rozlicza:

 • przelotów oraz przejazdów komunikacją miejską np. podczas pobytu na wakacjach,
 • opłat za paliwo i za autostrady,
 • parkingów,
 • sauny,
 • wypożyczenia ręczników,
 • imprez urodzinowych dzieci,
 • pizzy i popcornu (np. w kinie),
 • wypożyczania sprzętu (np. łyżew, nart),
 • wynajmu sal,
 • darowizn przekazywanych na rzecz klubów,
 • nie dofinansowujemy również pobytów dzieci w żłobkach czy przedszkolach,
 • nie dofinansowujemy dopłat do obiadów szkolnych,
 • biletów szkolnych miesięcznych,
 • zajęć związanych z dokształcaniem np.: zajęcia z malarstwa, wokalne, nauka gry na instrumentach, nauka języka obcego.


Najczęściej popełniane błędy powodujące odrzucenie wniosku:

 • brak podpisów na wniosku,
 • brak wpisanej liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • błędy w fakturach potwierdzających pobyt na wypoczynku (brak informacji o uczestnikach, dacie pobytu),
 • paragon zamiast faktury za zajęcia sportowe, na które pracownik uczęszcza regularnie,
 • zamiast oryginału przedkładania kopii/ksero dokumentów,
 • przekroczenia regulaminowych 3 miesięcy dostarczenia faktur, paragonów,
 • braku przedłożenia do wglądu zeznania PIT.


Dlatego pamiętajmy:

 • o uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól we wniosku wraz z dostarczeniem wymaganych załączników (faktur, paragonów),
 • a jeśli są jeszcze jakieś wątpliwości można zadzwonić i uzyskać informację telefoniczną.

FOTORELACJE

Dzień dziecka

 
Zabawy pracowników

 
Wycieczka - Budapeszt

Wycieczka - Praga

Wycieczka - Włochy