Home > Dla pracowników > Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dla pracowników

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
po zmianach

- Ustawodawca podwyższył limit zwolnienia przewidzianych dla świadczeń socjalnych, z dotychczasowej kwoty 380 zł do 1.000 zł w skali roku.

To efekt nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w obszarze zwolnień przedmiotowych, w tym świadczeń finansowanych ze środków zakładowego funduszu socjalnego. Nowe zwolnienia do ustawy o PIT wprowadzono ustawą z dnia 27 października 2017 r.

- Od 01.03.2018r. do obiegu wprowadziliśmy nowy regulamin i nowe wnioski.

Wnioski, które obowiązywały dotychczas tracą ważność.

CO ZROBIĆ ABY SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA

Aby móc skorzystać z dofinansowania w ramach ZFŚS przypominamy, że pracownik musi wykazać faktyczną wysokość wszystkich dochodów uzyskiwanych przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe (tj. żona, mąż i dzieci).

Grupa zaszeregowania jest obliczana na podstawie rocznego zeznania PIT małżonków złożonego w Urzędzie Skarbowym, a w przypadku osób prowadzących gospodarstwa rolne grupa zaszeregowania będzie przyznawana na podstawie zaświadczenia z Urzędu Miasta i Gminy i będzie obowiązywała przez cały rok.

W momencie składania po raz pierwszy wniosku wystarczy przedłożyć do wglądu PIT za rok 2017. Na podstawie zeznania rocznego PIT pracownik zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej grupy zaszeregowania, która będzie obowiązywała od 01 maja danego roku do 30 kwietnia roku następnego.

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA MOCY PRZEPISÓW USTAWY MOGĄ KORZYSTAĆ:

 • pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie:
  • umowy o pracę,
  • pracownicy młodociani, z którymi zakład pracy zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • dzieci pracowników Spółki będący na ich utrzymaniu tj.: dzieci do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu ukończenia nauki – nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia; dzieci muszą być zarejestrowane w systemie u pracodawcy,
 • współmałżonkowie (w zakresie dofinansowania do wypoczynku - załącznik 1, tabela 1.1, małżonkowie muszą być zarejestrowani w systemie u pracodawcy),
 • emeryci i renciści - byli pracownicy Pracodawcy,
 • byli pracownicy Pracodawcy, w okresie max 3 lata po ustaniu stosunku pracy, którzy podczas pracy w firmie ponieśli poważny uszczerbek na zdrowiu.


ABY SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU NALEŻY:

 • złożyć odpowiedni wniosek (załącznik nr 3),
 • wraz z pierwszym wnioskiem należy przedłożyć do wglądu zeznanie roczne PIT za rok 2017,
 • do wniosku dołączyć fakturę bądź rachunek wystawiony na pracownika,
 • na dokumencie potwierdzającym uczestnictwo (faktura, rachunek) muszą być wpisane wszystkie osoby ubiegające się o dofinansowanie (wymienić imię i nazwisko uczestników wraz z datą pobytu),
 • wypoczynek musi trwać minimum 5 dni,
 • dokumenty potwierdzające prawo do refundacji świadczeń nie mogą być złożone później niż 3 miesiące od daty ich wystawienia,
 • z dofinansowania do wypoczynku korzystać mogą pracownicy ich dzieci oraz małżonkowie,
 • warunkiem przyznania dofinansowania jest zgłoszenie dzieci i małżonka w dziale kadr jako członków rodziny.


ABY SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA DO ZIELONEJ SZKOŁY, KOLONII LUB OBOZU NALEŻY:

 • złożyć odpowiedni wniosek (załącznik nr 3),
 • wraz z pierwszym wnioskiem należy przedłożyć do wglądu zeznanie roczne PIT za rok 2017,
 • do wniosku dołączyć fakturę bądź rachunek wystawiony na pracownika,
 • na dokumencie potwierdzającym uczestnictwo (faktura, rachunek) muszą być wpisane wszystkie osoby ubiegające się o dofinansowanie (wymienić imię i nazwisko dziecka wraz z datą pobytu),
 • dokumenty potwierdzające prawo do refundacji świadczeń nie mogą być złożone później niż 3 miesiące od daty ich wystawienia,
 • z dofinansowania mogą korzystać dzieci pracowników,
 • warunkiem przyznania dofinansowania jest zgłoszenie dzieci w dziale kadr jako członków rodziny.Dzieci osób uprawnionych, uczęszczające do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, poza dopłatą do wypoczynku mogą otrzymać tylko jeden raz w roku dopłatę do zielonej szkoły, kolonii lub obozu.


ABY SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA DO KULTURY I SPORTU NALEŻY:

 • złożyć odpowiedni wniosek (załącznik nr 4),
 • wraz z pierwszym wnioskiem należy przedłożyć do wglądu zeznanie roczne PIT za rok 2017,
 • do wniosku dołączyć oryginały biletów wstępu, paragony lub faktury wystawione na pracownika,
 • paragony przyjmowane są tylko w przypadku pojedynczych, sporadycznych zajęć,
 • na wszystkie inne zajęcia na które pracownik uczęszczania regularnie wykupując np karnet: na zajęcia sportowe, basen, siłownię będą rozliczane tylko na podstawie faktur imiennych,
 • jeżeli zajęcia dotyczą dzieci to muszą być one wymienione na fakturze z imienia i nazwiska, należy również podać miesiąc jakiego dotyczą zajęcia,
 • dokumenty potwierdzające prawo do refundacji świadczeń nie mogą być złożone później niż 3 miesiące od daty ich wystawienia,
 • z dofinansowania do kultury i sportu korzystać mogą wyłącznie pracownicy i ich dzieci (współmałżonek nie ma dofinansowania),
 • warunkiem przyznania dofinansowania jest zgłoszenie dzieci w dziale kadr jako członków rodziny.


ABY SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA DO ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH, DO KTÓRYCH ZALICZAMY WSZELKIEGO RODZAJU ŚWIADCZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ FIRMĘ (NP.: WYJAZD NA NARTY, WYCIECZKI, PACZKI MIKOŁAJKOWE) NALEŻY:

 • złożyć odpowiedni wniosek (załącznik nr 4),
 • złożyć zgodę do załącznika nr 4 dotyczącą potrącenia (dotyczy wycieczek lub wyjazdów na narty osób towarzyszących),
 • wraz z pierwszym wnioskiem należy przedłożyć do wglądu zeznanie roczne PIT za rok 2017,
 • z dofinansowania oprócz pracownika i jego dzieci może również korzystać małżonek,
 • każdemu uprawnionemu wymienionemu w §4 ust 1 pkt c Regulaminu ZFŚS przysługuje dofinansowanie dla współmałżonka do świadczeń rzeczowych (dotyczy wyjazdów organizowanych przez firmę: np. wyjazdy na narty, wycieczki) w wysokości 50% kosztu jednostkowego,
 • osoba towarzysząca nie będąca współmałżonkiem może uczestniczyć w wyjeździe i ponosi 100% kosztów udziału,
 • warunkiem przyznania dofinansowania jest zgłoszenie dzieci oraz małżonka w dziale kadr jako członków rodziny.


Wnioski o dofinansowanie złożone przez pracownika będą rozpatrzone i rozliczone w ciągu 3 miesięcy od daty wpływu do firmy, a wypłaty należnych kwot udzielonych osobie uprawnionej do dofinansowań będą wypłacane nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty zatwierdzenia wniosku przez Komisję oraz bezwzględnego złożenia stosownego oświadczenia przez pracownika dotyczącego potrąceń należnego podatku.

Dofinansowanie może być udzielane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na dany rok.

Świadczenia socjalne finansowe z funduszu świadczeń socjalnych mają charakter uznaniowy
i osoba uprawniona nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń.


DOFINANSOWUJEMY:

 • zieloną szkołę, kolonie letnie, zimowiska lub obozy młodzieżowe jeden raz w roku dla dzieci pracownika,
 • wczasy pracownicze i wczasy profilaktyczno-lecznicze (raz w roku min 5 dni),
 • imprezy, wyjazdy, wycieczki organizowane przez firmę,
 • imprezy sportowo-rekreacyjne o charakterze masowym organizowanym przez firmę,
 • udział w imprezach kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych (zakupienie biletu wstępu, np. kino, teatr, muzeum itp.),
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne tj.:
  • naukę różnych dyscyplin sportowo-rekreacyjnych
  • udział w zajęciach sportowych: wstęp na basen, fitness, siłownię, karate, tenis, narty, łyżwy, itp.


Uwaga! Komisja ZFŚS nie rozlicza:

 • przelotów oraz przejazdów komunikacją,
 • opłat za paliwo i za autostrady,
 • parkingów,
 • sauny,
 • ręczników,
 • imprez urodzinowych dzieci,
 • pizzy i popcornu (np. w kinie),
 • wypożyczania sprzętu,
 • wynajmu sal,
 • darowizn przekazywanych na rzecz klubów,
 • nie dofinansowujemy również pobytów dzieci w żłobkach czy przedszkolach.


Najczęściej popełniane błędy powodujące odrzucenie wniosku:

 • brak podpisów na wniosku,
 • brak wpisanej liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • błędy w fakturach potwierdzających pobyt na wypoczynku (brak informacji o uczestnikach, dacie pobytu),
 • paragon zamiast faktury za zajęcia sportowe, na które pracownik uczęszcza regularnie,
 • zamiast oryginału przedkładania kopii dokumentów,
 • przekroczenia regulaminowych 3 miesięcy dostarczenia faktur, paragonów,
 • braku przedłożenia do wglądu zeznania pit.


Dlatego pamiętajmy:

 • o uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól we wniosku wraz z dostarczeniem wymaganych załączników (faktur, paragonów),
 • a jeśli są jeszcze jakieś wątpliwości można zadzwonić i uzyskać informacje telefoniczną.

FOTORELACJE

Dzień dziecka

 
Zabawy pracowników

 
Wycieczka - Budapeszt

Wycieczka - Praga

Wycieczka - Włochy