Home > Firma > Odpowiedzialność > Compliance

Compliance

Zasady postępowania w przedsiębiorstwie

w procesie doskonalenia systemu compliance w koncernie Bilfinger, z dniem 1 listopada 2012 roku weszły w życie nowe zasady compliance.

Kodeks postępowania i wytyczne koncernowe odnośnie uczciwego postępowania, uczciwej konkurencji oraz wytyczne dotyczące stron trzecich zastępują dotychczasowe zasady postępowania i wytyczne w tym zakresie.

Nowe zasady compliance obowiązują tak samo zarząd, kierownictwo jednostek, kadrę kierowniczą i wszystkich innych pracowników koncernu Bilfinger. w załączonym piśmie Prezes Zarządu Bilfinger SE, Tom Blades, objaśnia, jak ważne są dla koncernu Bilfinger i jego pracowników zasady compliance. Także my chcielibyśmy ze swojej strony zaakcentować znaczenie, jakie należy przypisać przestrzeganiu nowych zasad compliance. Prosimy Państwa o pomoc w uchronieniu Państwa jednostki oraz całego koncernu przed poważnymi konsekwencjami wynikającymi z naruszania zasad compliance

Przed zapoznaniem się z kodeksem i wytycznymi, polecamy skorzystać z glosariusza.

Instrukcja w sprawie zaproszeń i innych przysporzeń majątkowych:

  • Każda osoba, której to dotyczy, musi sprawdzić na własną odpowiedzialność możliwość przyjmowania zaproszeń i innych przysporzeń majątkowych. W przypadku wątpliwości należy skorzystać z pomocy szefa komórki organizacyjnej compliance (Compliance Officer).
  • Od osób urzędowych należy zawsze uzyskać wcześniej pisemne lub ustne potwierdzenie, że przyjmując przysporzenie majątkowe nie naruszają oni obowiązujących ich przepisów.
  • W razie zaproszeń na imprezy bez korzystania z noclegu powinien przeważać powód zawodowy leżący u podłoża zaproszenia. Zazwyczaj tak nie jest, jeśli zaproszenie dotyczy nie tylko partnera, lecz także członków rodziny lub przyjaciół.
  • W razie zaproszeń na imprezy z wykorzystniem noclegu musi przeważać w każdym wypadku powód zawodowy leżący u podłoża zaproszenia. Wystąpienie szczególnych okoliczności jest niezbędne, jeśli zaproszony został także partner
  • W imprezie powinna także brać udział sama osoba zapraszająca.
  • Zaproszeń i innych przysporzeń majątkowych nie należy wysyłać na prywatny adres adresata lub przekazywać ich adresatowi w prywatnych okolicznościach.
  • Zaproszenia i inne przysporzenia majątkowe muszą odpowiadać zasadom etycznym, a w szczególności nie mogą nosić nieprzyzwoitego charakteru.
  • Wzywa się każdą osobę, której to dotyczy, do uregulowania obowiązku podatkowego, wynikającego z przysporzeń majątkowych.
  • Kwoty wymienione w niniejszym załączniku należy rozumieć jako kwoty na jedno przysporzenie majątkowe i na jedną osobę brutto, tzn. z podatkiem VAT / podatkiem akcyzowym włącznie.


W razie przekroczenia limitów ustalonych w tabeli, należy zgłosić przysporzenia majątkowe właściwemu kierownictwu zakładu w okresie jednego miesiąca wraz z informacjami wynikającymi z załącznika 2 do Wytycznych uczciwego postępowania.

Funkcję Compliance Officer'a w naszej firmie pełni Pan Paweł Zieliński.
Można się z nim skontaktować
w przypadku pytań lub problemów.
Telefon kontaktowy:+48 77 4009 230